Dzień dobry, jesteś na stronie:

Polityka prywatności

Kontakt

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę przepisów regulujących ochronę danych osobowych od 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: „RODO"]. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją polityki prywatności, w której znajdą Państwo informacje o tym co nowe przepisy zmieniają, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, w jaki sposób są chronione oraz o prawach jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 1. Państwa dane, które przetwarzamy zostały pozyskane podczas jednej, bądź kilku poniższych czynności:
  1. wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera,
  2. wyrażenia zgody na usługę przechowywania („zapamiętania") danych na koncie klienta na stronie internetowej www.pgsolution.eu
  3. założenia konta klienta na stronie internetowej www.pgsolution.eu
  4. dokonywania transakcji.
 2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest PG Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Hożej 4 lokal 1, poczta 95 – 100 Zgierz wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000700187, NIP:7282823152, REGON: 368564789.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.
 4. Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator nie przetwarza danych osobowych innych niż otrzymane bezpośrednio od Użytkownika. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Konta klienta nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby udostępniali nam Państwo tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Konta klienta.
 6. Państwa dane są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  1. wysyłki newslettera (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały się na newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody,
  2. promocji i reklamy produktów Partnerów Administratora (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę) i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
  3. zapewnienia obsługi zakupów realizowanych przez sklep internetowy Administratora, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które dokonały zamówienia przez sklep internetowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z zamówieniem,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administratora oraz konta klienta i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w REGULAMINIE sklepu internetowego – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu,
  5. związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi produktami - co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń.
  6. monitorowania aktywności Użytkowników na stronie internetowej – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb - co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.
  7. realizacji uzasadnionych interesów Administratora (promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa) – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych. W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Państwu produktów lub innych usług. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: biuro@pgsolution.eu w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
 7. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane tworzyć dla Państwa profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w sklepie internetowym tak, aby odpowiadały Państwa potrzebom i zainteresowaniom.
 8. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na profilowanie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w drodze tzw. profilowania opisanego w pkt 6 powyżej, w wyniku którego podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowane decyzje ze skutkiem prawnym np. przyznajemy Państwu spersonalizowane rabaty zgodne z Państwa preferencjami zakupowymi. Proces ten ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego udzielenia przez Państwa zgody.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług dla Państwa, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych.
 11. Mogą Państwo za pośrednictwem strony internetowej udzielić zgody na przesyłanie im przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez niego produktów lub usług, a także produktów i usług jego Partnerów. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres biuro@pgsolution.eu
 12. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi:
  1. operatorzy systemów płatności,
  2. operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
  3. firmy logistyczne,
  4. firmy kurierskie i Poczta Polska,
  5. zewnętrzni dostawcy produktów,
  6. kancelarie prawne,
  7. firmy księgowe i audytorskie.
 13. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzane przez nas, Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Mają Państwo następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym") – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożycie sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli, usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Państwa dane będą przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będą Państwo chcieli żeby Administrator je usuwał, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak będą Państwu potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym,
  6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
   (W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@pgsolution.eu
 15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na Państwa rzecz, w tym m.in. wysyłkę newslettera oraz obsługę zamówienia ze sklepu internetowego.
 16. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.pgsolution.eu oraz świadczenia usług za ich pośrednictwem (w tym obsługi sklepu internetowego i newslettera). Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych na stronie internetowej bądź rozwojem funkcjonalności strony internetowej będą niezwłocznie komunikowane użytkownikom poprzez ogłoszenie na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail przesłanej Państwu posiadającym konto klienta.
 17. Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Państwa o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 18. Administrator w sposób automatyczny zbiera i przetwarza informacje zawarte w plikach cookies.
 19. Na naszej stronie internetowej używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystuje www.pgsolution.eu jak również nasi Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
 20. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 21. W ramach strony internetowej i sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 22. Strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies „niezbędne" - umożliwiają korzystanie z usług, m.in. cookies konieczne dla usług, które wymagają uwierzytelniania strony www,
  2. pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo w trakcie korzystania ze strony internetowej m.in. wykorzystywane przez Administratora do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania na stronie www,
  3. pliki cookies „wydajnościowe" - umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,
  4. pliki cookies „funkcjonalne" - umożliwiają „zapamiętanie" preferowanych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. pliki cookies „reklamowe" - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 23. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 24. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 25. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu twojej przeglądarki internetowej.
 26. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko strony internetowej www.pgsolution.eu
 27. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 28. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
  3. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  4. przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.